Regulamin serwisu JobLider

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin – niniejszy dokument reguluje warunki świadczenia przez JobLider usług drogą elektroniczną. Przed skorzystaniem z usług JobLider, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Portal – strona internetowa https://joblider.pl.
 3. JobLider – usługodawca, JobLider Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, w Warszawie, ul. Hoża 86/410 (00-530 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL7011190427, REGON: 527829093.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 5. Usługa – świadczenia JobLider drogą elektroniczną, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z treści Portalu, kontakt z JobLider oraz składanie aplikacji pracowniczych lub zapytań ofertowych.
 6. Trwały nośnik – narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji dla Użytkownika.
 7. Do korzystania z Usług JobLider wymagane jest posiadanie systemu operacyjnego: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowszych, oraz przeglądarki internetowej z aktywowanym Javascript i obsługą plików cookies. JobLider zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Portalu z powodów konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
 8. JobLider świadczy Usługi na warunkach określonych w Regulaminie, który jest integralną częścią umów z Użytkownikami. Polityka Prywatności dostępna na http://joblider.pl/ także jest integralną częścią Regulaminu.
 9. Z uwagi na rozwój Usług, ich zakres może ulegać zmianom, o których JobLider informuje na Portalu.
 10. JobLider przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Polityką Prywatności.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 12. JobLider zabrania umieszczania treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności intelektualnej.
 13. Użytkownik nie nabywa praw własności intelektualnej przez korzystanie z Portalu.
 14. JobLider zaleca stosowanie programów antywirusowych.
§ 2. Pozostałe postanowienia
 1. Użytkownik zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk przez JobLider. Dane są zbierane automatycznie dla analizy aktywności Użytkowników.
 2. JobLider korzysta z plików cookies w celu śledzenia zmian statystycznych. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w każdej chwili.
 3. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące Usług, a JobLider je rozpatruje w terminie 14 dni.
 4. JobLider ma prawo zakończyć, zmienić lub zawiesić Usługi według własnego uznania, informując o tym na Portalu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że JobLider może uniemożliwić korzystanie z Portalu w przypadku naruszenia Regulaminu.
 6. Użytkownik korzystając z Portalu udziela JobLider licencji na używanie przesłanych materiałów. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem praw do tych materiałów.
 7. JobLider ma prawo monitorować materiały w Portalu, a także edytować lub usuwać je w razie naruszenia Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od 03.02.2023, a JobLider zastrzega sobie prawo do jego zmiany z 7-dniowym terminem skuteczności. Umowa podlega prawu polskiemu, a spory rozstrzyga polski sąd powszechny.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.